Wettelijke informatie :

Panier d'Eloïse srl

5, Edmond Laffineur straat 1

1300 Limal

mail : info @panierdeloise.be

telefoon : 0484/09.99.60

BTW : BE 0778 570 203

Bank : ING

IBAN BE13 3631 4039 7739 - BIC BBRUBEBB010

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1.  Voorwoord.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  bestellingen van producten die zich bevinden op de webshop Panier d'Eloïse : www.panierdeloise.be.

Haar operationele zetel is gevestigd te 1300 Limal. E-mail : info@panierdeloise.be.

Elke bestelling op de webshop www.panierdeloise.be, betekent een volledige aanvaarding van deze algemene  voorwaarden.

Als gevolg daarvan, erkent de klant volledig op de hoogte  te zijn van de inhoud van deze voorwaarden en dat de ondertekening van dit  document overbodig is voor zover de klant online de producten wenst  te bestellen die op de website te zien zijn.

Artikel 2. Algemene voorwaarden

2.1 Algemeen

De klant heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op te slaan of uit te printen, met dien verstande dat zowel het  opslaan of het printen van dit document op zijn eigen verantwoordelijkheid  geschiedt.

Panier d’Eloïse kan op gelijk welk ogenblik deze algemene voorwaarden van verkoop wijzigen op voorwaarde dat deze wijzigingen op haar site  worden aangebracht. Nochtans blijven de lopende contracten onderhevig aan de  voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblijk van het afsluiten van de  verkoop. Het is dus wenselijk op de site regelmatig de laatste versie van de  algemene voorwaarden te raadplegen.

2.2  Definities

Door CONSUMENT wordt verstaan : ieder fysisch of moreel  persoon die uitsluitend voor niet beroepsredenen, zich producten of  diensten verschaft die op de site worden vertoond. Als consument heeft de cliënt dus specifieke rechten die herzien zouden kunnen worden in de hypothese dat producten of diensten verkregen in het kader van de  website in werkelijkheid gebruikt zouden worden in het kader van zijn  beroepsbezigheden.

Door BEROEPSPERSOON wordt verstaan: ieder persoon die niet  beantwoordt aan de definitie van consument hierboven.

Artikel 3. Het Afsluiten van de online verkoop

De catalogus van de producten en hun beschrijving die te zien zijn op  de site www.panierdeloise.be, is geen aanbod als dusdanig. Het volstaat dus niet  een bestellingformulier op de site in te vullen opdat de verkoop tot stand zou  komen. De verkoop heeft slechts plaats op het ogenblik van de ontvangst van de bevestigingsmail.

Voor de veiligheid en de zekerheid van de klant, behoudt Panier d’Eloïse zich het recht voor hem bijkomende inlichtingen te vragen en de  uitvoering van de bestelling te weigeren bij gebrek aan adequaat antwoord of indien Panier d’Eloïse van mening is dat de inlichtingen in haar bezit  onvoldoende zijn. Panier d’Eloïse mag eveneens bestellingen weigeren wanneer het  blijkt dat de koper de bedoeling heeft de producten door te verkopen.

Artikel 4. Bevestiging van de bestelling

De contractuele inlichtingen zullen bekend gemaakt worden door bevestiging per mail ten laatste op het ogenblik van de bestelling.

Artikel 5. Aankoop

Panier d’Eloïse zal in de mate van haar beschikbare stocks of onder voorbehoud van de beschikbare stocks bij haar leveranciers aan de bestelling  gevolg geven. De leveringstijd wordt ter informatie medegedeeld.

Niettemin, indien, ondanks de waakzaamheid van Panier Eloïse zou blijken dat de producten onverkrijgbaar zouden zijn na de  bestelling, zal  dit per mail worden  bericht en zal de klant verzocht worden de bestelling te annuleren of te wijzigen.

Artikel 6. Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van een product wordt steeds op de site ter informatie weergegeven. In principe is een product dat vermeld wordt "voorradig" onmiddellijk  beschikbaar. Nochtans mag Panier d’Eloïse niet verantwoordelijk worden gesteld  indien de stock niet dezelfde meer zou zijn als op het ogenblijk van de  bestelling. Ieder niet beschikbaarheid wordt in principe op de site  aangegeven.

Indien Panier d’Eloïse een product binnen een redelijke termijn niet  kan verkrijgen van zijn leveranciers (bij voorbeeld in geval van gebrek aan voorraad bij de leverancier zelf), zal hij aan de klant deze vertraging bij mail melden.

Voor deze laatste zal het dan mogelijk zijn de bestelling te annuleren of deze te wisselen op basis van deze nieuwe gegevens. Geen  annuleringskosten zullen in dit geval in rekening worden  gebracht.

Artikel 7. Overdracht van eigendom

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de  verkochte of geleverde producten eigendom van Panier d’Eloïse tot volledige  betaling van de bestelling.

De risico’s verbonden aan de overdracht van eigendom van de producten verschillen naargelang de cliënt keuze doet voor het verzenden van zijn  bestelling via een niet beveiligd wijze van verzenden ( Bpost, Mondial  Relay) of via een beveiligde verzending (Bpost Secur : op aanvrag)

Na ontvangst van de bestelde goederen, zal de klant of ontvanger de toestand van het geleverde product controleren. In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, zal de klant of ontvanger onmiddellijk de nodige reserveringen aan de vervoerder op het moment van levering aangeven. Elke reclamatie met betrekking tot de geleverde goederen dienen ingediend te worden aan de verkoper binnen de 14 dagen na de datum van ontvangst.

Indien de klant voor een beveiligd verzenden kiest (Bpost Secur : op aanvrag)  zal Panier d’Eloïse al de kosten van schade veroorzaakt aan het product  op zich nemen ( diefstal, schade, ontbrekende voorwerpen) en zal in dit geval de kosten van vervoer betalen.

Artikel 8. Prijs

De prijzen zijn aangeduid in EURO alle belastingen inbegrepen exclusief verzendingkosten. De kosten  van verzending en levering zijn ten laste van de cliënt ( uitgezonderd speciale  voorwaarden op de site vermeld) Zij zijn aangeduid rekening houdend met de  informatie van de klant wat betreft de plaats van levering.

Artikel 9. Betaling

De betaling van de totale prijs moet geschieden op het ogenblik van de bestelling tenzij de klant de bestelling komt afhalen aan het shop van  Panier d’Eloïse: 5, rue Edmond Laffineur – 1300 Limal. In dit geval kan  ook, bij het afhalen, contant betaald worden. Het afhalen van de koopwaar geschiedt gedurende openingsuren.

De gestorte bedragen zullen nooit beschouwd worden als voorschot  of  waarborgsom. Alle bestellingen  zijn betaalbaar in EURO. Om de bestelling te betalen, beschikt de klant over volgende betalingsmodaliteiten:

Via Paypal, Hipay, cash (uitsluitend bij het afhalen van producten aan onze shop) of bij bankoverschrijving.

In dit laatste geval, worden de producten voor de klant bewaard  gedurende vijf werkdagen lopend vanaf de bestelling. Indien deze termijn  verstreken is, mag de bestelling worden geannuleerd.

In geval van het afhalen van goederen aan het zetel worden de  producten eveneens bewaard voor de cliënt gedurende vijf dagen vanaf de  bestelling. Na deze termijn kan er beslist worden de bestellingen te  annuleren.

De cliënt verzekert Panier d’Eloïse dat deze laatste het recht heeft  te beschikken over alle nodige vergunningen om de gekozen wijze van betaling te  gebruiken bij de registratie van de bestelbon. Bij gebrek aan betaling of in  geval van incident bij de betaling, behoudt Panier d’Eloïse  zich het recht voor om iedere bestelling  te schorsen of te annuleren ongeacht hun natuur en  stadium van uitvoering. De levering van  elke nieuwe bestelling mag worden geschorst in geval van een laattijdige  betaling van een vorige bestelling en dit ongeacht de termen van huidige  voorwaarden. Panier d’Eloïse behoudt zich het recht voor een fotokopie te vragen  van de identiteitskaart van de cliënt en/of een bewijsstuk van de bank voor elke  betaling per bankkaart.

10. Bestelling

10.1 Algemeen.

De producten gekocht bij Panier d’Eloïse worden alleen bezorgd in de  landen op de site vermeld of elders bij speciale aanvraag. Ze worden bezorgd op  het adres in de bestelbon aangegeven. De termijnen van levering zijn indicatief  vermeld en komen overeen met de termijnen van behandeling van deverzending  waarbij de termijn van expeditie dient toegevoegd.

Panier d’Eloïse zal niet verantwoordelijk worden geacht voor de  gevolgen van een laattijdige expeditie die de schuld zou zijn van  Bpost/Mondial Relay. De bestelling wordt niet  terugbetaald zolang deze niet terug  gezonden werd naar de verzender of indien de bestelling met vertraging  bij de bestemmeling aankomt.

In geval van betaling via overschrijving, zal de bestelling  worden behandeld vanaf de ontvangst van  het bedrag. Bijgevolg, zijn dan van  toepassing de termijnen geldend de dag van ontvangst van de betaling en  deze kunnen dus gewijzigd worden ten opzichte van deze vermeld op de dag van de  bestelling.

Indien men de bestelling  wenst te annuleren na betaling en in geval de bestelling reeds werd opgestuurd  voor levering, zal Panier d’Eloïse deze bestelling slechts terugbetalen bij volledige ontvangst en op  voorwaarde dat het product in zijn originele staat verkeert. De kosten van  vervoer en van terugzending vallen ten laste van de cliënt (zie art. 11 : recht  van afstand)

10.2. Overdracht van risico’s.

De eigendom en de risico’s betreffende de producten wordt  overgedragen bij ontvangst van de bestelling.

10.3. In- en uitvoerrechten.

Voor een bestelling naar andere landen dan België, wordt de cliënt  beschouwd als de officieel erkende importeur en geacht ten deze  titel de wetten en reglementen te kennen welke in voege zijn in het land  waar de producten worden bezorgd.

De klant kan worden onderworpen aan invoerrechten en  belastingen bij levering van de goederen in het buitenland. Alle bijkomende  douaneheffingen zijn ten laste van de cliënt. Panier d’Eloïse heeft geen enkele  controle op deze bijkomende kosten en kent hun bedrag niet.

De douanepolitiek verschilt van land tot land en dus moet de cliënt  zijn plaatselijke douanediensten contacteren voor correcte  informatie.

10.4. Problemen bij de levering.

Elk voorbehoud aangaande het geleverd product ( zoals: beschadigd  product, product reeds geopend ….) moet spoedig mogelijk aan Panier d’Eloïse gemeld worden. In functie van de gevallen voorzien in artikel 7 kan er  eventueel gebruik gemaakt worden of niet van de voorwaarden van ruil of  terugbetaling voorzien in dit artikel.

Elk probleem betreffende de koopwaar in het pakket ( verouderd of  ontbrekend artikel, artikel dat niet overeenstemt  met de bestelling …) moet aan Panier  d’Eloïse betekend worden binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst van het pakket. Panier d’Eloïse kan niet meer  verantwoordelijk gesteld worden voor een kennisgeving na die datum en ontslaat  haar van iedere vervanging of terugbetaling.

10.5. Overeenstemming van producten.

Panier d’Eloïse verplicht zich de producten die blijkbaar een  fabricagefout vertonen of die niet beantwoorden aan uw bestelling terug te  betalen of te ruilen. In dit geval wordt er gevraagd een schriftelijke  detaillering te bezorgen aan Panier d’Eloïse en aan deze laatste de producten te  terug te sturen. Panier d’Eloïse zal, volgens uw keuze,  overgaan tot ruil of terugbetaling van  de producten. 

De producten moeten naar Panier d’Eloïse verstuurd worden in de staat  waarin ze geleverd werden. De kosten van deze verzending zullen  betaald worden op basis van het gefactureerd tarief. In ieder geval geniet de  cliënt  van de bepalingen voorzien  in de wet over de waarborg  t.o.v.  van de verborgen gebreken.

10.6. Leveringstarieven en modaliteiten : zie afdeling  Levering.

10.7. Retour van pakket.

BELANGRIJK : indien de cliënt niet aanwezig is bij de levering en  zijn pakket bij de post niet gaat afhalen binnen de vijftien dagen, zal het  pakket teruggestuurd worden naar Panier d’Eloïse. In dit geval  zal

Panier d’Eloïse het pakket slechts terugsturen naar de klant indien  het bij retour zal zijn ontvangen (of terugbetaald door de Post in geval van  verlies) en de verzendingskosten ervan zullen door de cliënt betaald worden, zelfs indien de Post geen bericht van passage heeft  nagelaten.

Artikel 11. Waarborg

Alle producten zijn gewaarborgd door de fabrikant.

Artikel 12. Recht van afstand

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de verbruiker het recht om  de verkoper te verwittigen dat hij aan de aankoop verzaakt, zonder boete en  zonder verplichting de reden aan te geven en dit binnen de veertien dagen te  rekenen vanaf de datum van levering.

Vlug verouderde producten zullen niet worden terugbetaald.

De verbruiker die dit recht wil uitoefenen, moet Panier d’Eloïse contacteren binnen de 14 dagen op het adres info@panierdeloise.be.

Binnen de dertig dagen van aanvaarding van de terugname zal Panier d’Eloïse de betaalde kosten terugbetalen.

Artikel 13 – Bewijs van transactie

De geautomatiseerde registers, bewaard in de geautomatiseerde systemen van Panier d’Eloïse (die op redelijke wijze zijn beveiligd), worden beschouwd als bewijzen van de  mededelingen, de bestellingen en de  tussen partijen verwezenlijkte betalingen.

Het archief van de inkooporders en de facturen wordt vastgelegd in  een betrouwbaar en duurzaam databank die als bewijsmiddel zal kunnen gebruikt  worden.

Artikel 14 – Beperking van  aansprakelijkheid

14.1. De foto’s en teksten die de producten op deze site illustreren  en beschrijven zijn niet bindend en worden alleen ter informatie gepubliceerd.  Panier d’Eloïse is op zijn site niet verantwoordelijk in geval van vergissing of  vergetelheid op foto’s of in de  teksten.

En verder wijst Panier d’Eloïse alle verantwoordelijkheid van zich af  wat betreft de technische fiches en de beschrijvingen van de producten door  partners of  leveranciers.

14.2. Zonder de draagwijdte van huidige algemene verkoopsvoorwaarden  te beperken, zal geen enkele eis voor het bekomen van een schadevergoeding of  intresten, welke ook, aangaande geleverde producten, de levering van producten  e.a. de aankoopprijs van de producten die aanleiding hebben gegeven tot een eis  tot schadevergoeding of intresten, mogen overschrijden. In geen geval zal Panier  d’Eloïse verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtstreekse,  toevallige of opeenvolgende schade van  welke aard ook ( zelfs indien het ontstaan van zulke schade gekend was of het  had moeten zijn door Panier d’Eloïse)  met betrekking tot haar producten, hun gebruik, hun verkoop op de  website.

Artikel 15 – Overmacht

15.1. Panier d’Eloïse zal al het nodige doen om haar verplichtingen  na te komen maar zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de  vertragingen of een gebrek aan levering of niet-levering voortspruitend uit  omstandigheden buiten haar wil zoals stakingen, oorlog, natuurrampen,  meteorologische toestanden of andere die de productie, het transport of de  levering beletten.

15.2. In geval van vertraging, zal Panier d’Eloïse zijn  verplichtingen nakomen in een minimum van tijd en behoudt hij zich het recht  voor de restante voorraden van producten tussen haar cliënten op een juiste  manier te verdelen.

Artikel 16 – Privacy

Bij bestelling gaat Panier d’Eloïse er van uit dat u akkoord gaat dat de gegevens verzameld vanuit de bestelbon worden opgeslagen.

Sommige van die gegevens kunnen worden overgemaakt aan de vennootschappen die tussenkomen voor de betaling en de levering.

De klant mag op ieder ogenblik zijn  persoonlijke gegevens in "Mijn rekening" wijzigen.

Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Panier d’Eloïse zal al het mogelijke doen om ieder geschil minnelijk  te regelen. Indien u niet tevreden bent met de wijze van regeling van het  geschil en indien u wenst beroep te doen op de rechtbank, dan geldt het  volgende: de overeenkomst wordt geregeld door de Belgische wet. Ieder geschil  zal door de rechtbanken van Nijvel in België worden behandeld.

 

                               

 

 

 

                               

 

 

                            

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password